Saturday, November 6, 2010

എന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് അനുഭവങ്ങള്‍

എന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് അനുഭവങ്ങള്‍

(ഇന്‍ഫോ കൈരളി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാഗസിന്‍ നവമ്പര്‍ 2010 ലക്കത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം)

samss_-Â t^m-Wn-\v thണ്ട-­n Kp-Kn-Ä ]p-d-¯n-d-¡n-b B-³t{Um-bvUv F-¶ ]p-Xn-b Hm-]tdÁnw-Kv kn-kvÁ-¯ns³-d Im-cy-¯n-Â hn-\o-X-\m-b \n-§-fpsS tIm-À-¡-d-kn-\v t\-cs¯ H-«pw Xm-Â-]-cy-ap-­ണ്ടm-bn-cp-¶n-Ã. B t]-cv Xs¶ A{X Z-ln-¡p-¶-XsÃs¶m-cp tXm-¶-em-bn-cp-¶p B-Zyw. samss_-Â t^m-Wn-Â kn-¼n-b-\pw ]mw Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvd-d-hpw hn-³tUm-kv samss_-epsa-Ãmw am-dn-am-dn D-]tbm-Kn-¨ tIm-À-¡-d-kn-\v Cu ]p-Xn-b Hm-]tdÁnw-Kv kn-kvÁ-hp-am-bn C-\n H-¯pt]m-Im-\m-Iptam F-¶pw kw-i-b-am-bn-cp-¶p. D-Xns\ms¡ ]p-dsa hy-Xy-kvX Hm-]tdÁnw-Kv kn-kvÁ-§-fp-]tbm-Kn-¡p-¶ »m-Ivs_-dn-bpw B-¸n-fns³-d sFt^m-Wpsams¡ thsd-bpw D-­ണ്ടtÃm. CsXms¡-bp-Åt¸m-Ä C-\nsb-´n-\v ]p-Xn-bsXm-¶v F-¶ Nn-´-bpw I-S-¶p-h-¶p.

tIm-À-¡-d-kv D-]tbm-Kn-¨n-cp-¶ F-¨v.-Sn.-kn S-¨v t^m-¬ aq-¶v h-À-jw ap-¼v hm-§n-b-Xm-Wv. hn-³tUm-kv samss_-Â Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvÁ-¯n-Â {]-h-À-¯n-¡p-¶ Cu t^m-Wn-\v H-«pw th-K-X t]msc-¶v tXm-¶n-¯p-S-§n-bn-«v am-k-§-fm-bn. A-Xn-\m-Â ]p-Xn-bscm-®w hm-§-Ww. ]p-Xp-Xm-bn hm-§p-¶-Xv G-Xv F-¶v Nn-´n-¨psImണ്ട-­n-cn-ണ്¡pt¼m-gm-Wv B-³t{Um-bn-Uns³-d Im-cy-hpw {i-²-bn-Â h-¶v. AtX-Xm-bm-epw th-­ണ്ട F-¶v Xs¶-bm-bn-cp-¶p B-Zy Xo-cp-am-\w. A-§s\-bm-Wv t\m-¡n-b-bpsS E72 F-¶ t^m-¬ sX-csª-Sp-¯-Xv. "-Iyqsh-À-«n' Iot_m-À-bn-cp-¶p A-Xns³-d {]tXy-I-X. ]ns¶ C-³-d-Às\Ápw ]p-jv sa-bn-epsams¡ D-Äs¸sS B-[p-\n-I samss_-Â t^m-Wns³-d ku-I-cy-§sfms¡ A-Xn-epണ്ടs­-¶-Xv i-cn Xs¶. F-¶m-Â t^m-¬ hm-§n H-¶p-c-­m-gvN D-]tbm-Kn-¨p Xp-S-§n-bt¸mtg-¡pw H-cp-X-cw a-Sp-¸v. X-\n-¡v D-]tbm-Knt¡-­ samss_-Â t^m-¬ C-XsÃ-¶ tXm-¶-Â. Zn-h-kw sN-ÃpwtXm-dpw Cu tXm-¶-en-\v i-IvXn Iq-Sn. Im-cy-§-Ä A-§s\ apt¶-dns¡mണ്ട-­n-cns¡-bm-Wv H-cp kp-lr-¯ns³-d ssI-¿n-Â F-¨v.-Sn.-kn-bpsS ]p-Xn-b tam-U-em-b "ssh-Â-Uv^-b-À' F-¶ sk-Áv Im-Wm-\n-S-bm-b-Xv. Xm-Â-]-cy-]q-À-hw A-Xv hm-§n Xn-cn-¨pw a-dn-¨pw t\m-¡n-bt¸m-Ä kp-lr-¯v ]-d-ªp, B-³t{Um-bn-Um-Wv C-Xns³-d Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvÁsa-¶v.

-B-³t{Um-bnsU-¶v tI-«tXmsS B-Zyw A-Â-]w A-I-Â-¨ tXm-¶nsb-¦n-epw H-¶p ]-cntim-[n-¡msa-¶v Xs¶ Xo-cp-am-\n-¨p. AtX-a-k-bw kp-lr-¯v A-Xns³-d ta-·-bpw Kp-W-§-fpw hn-i-Zo-I-cn-¡m-\pw Xp-S-§n. ]-cntim-[n-¨p t\m-¡n-¯p-S-§n-btXmsS C-Xv sIm-Åm-atÃm F-¶m-bn. ]ns¶ B-³t{Um-bn-Unt\m-Sp-Å Xm-Â-]-cyw Iq-Sn-¡p-Sn h-cn-I-bm-bn-cp-¶p. A-§s\-bm-Wv B-³t{Um-bn-Uv kn-kvÁs¯-¡p-dn-¨v hn-i-Z-am-bn ]-Tn-¡m-³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv. AtXmsS B-³t{Um-bn-Un-Â Xm-Â-]-cyw P-\n-¨psh-¶v am{X-a-Ã AsXm-cp l-c-am-bn-¯p-S-§p-I-bpw sN-bvXp. G-Xm-\pw Zn-h-k-§-Ä-¡-Iw Xs¶ t\m-¡n-b E72 ssIsbm-gn-¡p-I-bpw F-¨v.-Sn.-kn-bpsS ssh-Â-Uv^-b-À kz-´-am-¡p-I-bpw sN-bvXp. B-³t{Um-bn-Uv kn-kvÁ-¯n-Â {]-h-À-¯n-¡p-¶ F-¨v.-Sn.-kn I-¼-\n-bpsS C-X-c sk-Áp-Isf At]-£n-¨v C-Xn-\v hn-e-¡p-d-hpsണ്ട­-¶-Xv {]tXy-Iw {it²-b-am-Wv.

-F-Ãmw H-¯n-W-§n-b H-cp samss_-Â t^m-¬. A-Xm-Wv ssh-Â-Uv^-b-À. B-³t{Um-bn-Uv 2.1 þ-Â {]-h-À-¯n-¡p-¶ C-Xn-Â 5 sa-Km-]n-Ivk-Â Iym-a-d D-Äs¡m-ണ്ട­n-«pണ്ട-­v. ]p-¯-³ X-e-ap-d samss_-Â t^m-Wp-I-fpsS k-hnti-j-X-I-fm-b a-Ä-«n sS-¨v, Hm-]vÁn-¡-Â {Sm-¡v]m-Uv, sk-³-kv bq-k-À C-³-d-Àt^-kv Xp-S-§n-b-h-bpw C-Xp-Äs¡m-Åp-¶p. 528 sa-Kmsl-À-«vkv Izm-ÂtImw t{]m-k-k-dpw 384 sa-Km-_-bvÁv dm-apw C-Xn-\v I-cp-¯v \-Â-Ip-¶p.

samss_-Â t^m-Wn-Â C-Xp-hsc io-en-¨ Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvÁ-§sf At]-£n-¨v B-³t{Um-bn-Uv ]p-Xnsbm-c-\p-`-hw Xs¶-bm-bn-cp-¶p. B-Zys¯ c-­vaq-¶v Zn-h-k-§-fn-Â D-]tbm-Kn-¡m-³ A-Â-]w {]-bm-kw t\-cn-«p. ]ns¶-¸ns¶ Zn-h-kw sN-ÃpwtXm-dpw t^m-Wnse ]p-Xn-b ku-I-cy-§-Ä Gsd B-I-À-j-I-am-bnt¯m-¶n. H-¸w D-]tbm-Kn-¡m-\p-Å em-fn-Xyw Iq-Sn-h-cn-I-bpw sN-bvXp. t^m-Wnse "-am-À-¡-Áv' D-]tbm-Kn-¨v ]p-Xn-b B-]vfnt¡-j-³ tkm-^vÁvsh-b-dp-I-Ä e-`n-¨p Xp-S-§n-btXmsS B-³t{Um-bn-Unt\m-Sp-Å Xm-Â-]-cyw h-À-²n-¨psIm-ണ്ട­n-cp-¶p. B-³t{Um-bn-Uv D-]tbm-Kn-¨p Xp-S-§p-¶tXmsS \n-§-Ä-¡pw C-X-\p-`-hs¸-Spsa-¶v Xo-À-¨.

-hn-c-Â kv]-À-i-¯n-eqsS-bp-Å t\-hntK-j-³. tlmw kv{Io-\n-Â hn-c-Â kv]-À-i-¯n-eqsS ]ns¶-bpw e-`y-am-¡m-hp-¶ G-gv tlmw kv{Io-\p-I-Ä. B-h-iy-¯n-\p-Å B-¹nt¡-j-³ tkm-^vÁvsh-b-dp-Isfms¡ A-³t{Um-bn-Uv am-À-¡Án-Â \n-¶v \n-jv{]-bm-kw Uu-¬tem-Uv sN-¿mw. C-Xn-\v H-cp Pnsa-bn-Â A-¡uണ്ട-­v B-h-iy-am-Wv. \n-§-Ä B-³t{Um-bn-Uv D-]tbm-Kn-¡p-¶psh-¦n-Â H-cp Pn.-]n.-B-À.-F-kv I-W-£t\m sshss^ I-W-£t\m A-Xym-h-iy-am-Wv. Pnsa-bn-Â, s^-bvkv_p-¡v, Szn-Á-À, ^vfn-¡-À- Xp-S-§n-b-hsbms¡ B-³t{Um-bn-Uv kn-kvÁ-¯n-eqsS A-Xnth-Kw B-Ivkvkv sN-¿mw. bq-Syq-_v, Kq-Kn-Ä tSm-Iv, ]n-¡m-k F-¶n-h C-Xn-Â C-³-dt{K-Áv sN-bvXn-cn-¡p-¶p. Pnsa-bn-en-Â F{X A-¡uണ്ട-­v D-­m-bm-epw AsXms¡ t\-cn-«v e-`y-am-¡mw. C-X-c sa-bn-Â A-¡u-ണ്ട­p-I-Ä tIm-¬-^n-K-À sN-¿m-\pw C-Xn-Â ku-I-cy-apണ്ട-­v. ]p-jv sa-bn-Â kw-hn-[m-\w D-]tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\m-Â sa-bn-Â t_m-Ivkn-Â Cþsa-bn-Â ktµ-i-§sf-¯p-¶tXmsS A-Xv samss_-en-Â hm-bn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Iq-«p-Im-cp-am-bpw k-l{]-h-À-¯-I-cp-am-bpw aÁpw \n-c-´-c _-Ôw B-³t{Um-bn-Uv km-[y-am-¡p-¶p. Ft¸m-gpw F-hnsS-bpw \n-§sfmÁ-¡sÃ-¶ {]-Xo-Xn-bp-­m-¡p-¶p. \n-§-fpsS tIm-¬-Sm-IvÁv eo-kvÁn-ep-Å-h-À s\-Án-Â I-b-dp-¶tXmsS hn-h-cw \n-§-fpsS D-ÅwssI-bnse-¯p-¶p. ]ns¶ G-Xv k-a-b-hpw A-h-À \n-§-fpsS sXm-«-b-e-¯v.

2007þ- A-ct§Áw {]-Jym-]n-¨-Xn-\v ti-jw A, B, Cupecake, Dount, Eclire, Froyo, Gingerbread F-¶n-§s\ hn-hn-[ L-«-§-fn-eqsS-bpw ]-Xn-¸p-I-fn-eqsS-bpw I-S-¶p-h-¶ B-³t{Um-bn-Uv Ct¸m-Ä km-[m-c-W-¡m-cs³-d D-]tbm-K-¯n-\v k-Ö-am-b hn-[w ]m-Is¸-«n-cn-¡p-¶p. ssh-Â-Uv^-b-dn-ep-Å-Xv v2.1 (Eclire) ]-Xn-¸m-Wv. s\-Áv_p-¡p-I-fn-epw Sm-_vse-Áv ]n.-kn-I-fn-epw D-]tbm-Kn-¡m-\pw Cu Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvÁw k-Ö-am-bn-cn-¡p-¶p-hs{X. B-³t{Um-bn-Un- {]-h-À-¯n-¸n-¡m-hp-¶ bq-Syq-_ns³-d {]tXy-I ]-Xn-¸pw Kq-Kn-Ä X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-¶p.

-C-³-ds\-Áv {_u-knw-Kn-\v B-³tc-Um-bn-Un-Â {]tXy-Iw {_u-k-À tkm-^vÁvsh-b-dpണ്ട-­v. B-³t{Um-bn-Un-Â {]-h-À-¯n-¡m-³ cq-]-I-Â-] sN-bvX Hm-]sd an-\n {_u-k-dp-Äs¸sS Ht«sd {_u-k-À t{]m{Km-ap-I-Ä Uu-¬tem-Uv sN-bvXp {]-h-À-¯n-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. AtX-k-a-bw Hm-]sd {_u-k-À h-gn a-e-bm-fw bq-WntIm-Upw hm-bn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. C-Xp-]tbm-Kn-¨v a-e-bm-fw ]{X-§-fpw t»m-Kp-I-fpw B-³t{Um-bn-Uv t^m-Wn-Â e-`y-am-¡msa-¶-Xv a-e-bm-fw t»msK-gp-¯p-Im-À-¡pw k-µ-À-i-I-À-¡pw h-en-b ku-I-cy-am-bn-cn-¡pw. _-Ên-epw Xo-hണ്ട-­n-bn-epsams¡ bm{X sN-bvXpsIm-­n-cns¡ t»m-Kp-I-fpw a-e-bm-fw ]{X-§-fpsams¡ samss_-Â t^m-Wn-Â hm-bn-¡m-³ km-[n-¡p-I F-¶-Xv h-en-b ku-I-cy-atÃ. C-Xnse Pn.-]n.-F-kv kw-hn-[m-\-hpw At§-b-Áw Im-cy-£-a-am-Wv. t\m-¡n-b-bpsS am-¸ns\ At]-£n-¨v B-³t{Um-bn-Uv am-¸n-\v Ht«sd k-hnti-j-X-I-fp-­v. Kq-Kn-Ä am-¸v D-]tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\m-Â tI-c-f-¯se sN-dn-b {]tZ-i-§-Ä t]m-epw C-Xn-Â A-S-bm-fs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. Kq-Kn-Ä am-¸v D-]tbm-Kn-¨v G-Xv h-gn-I-fpw Is­-¯m-hp-¶-Xm-Wv.

]p-Xnsbm-cp samss_-Â kw-kv¡m-cw. A-Xm-Wv B-³t{Um-bn-Uv F-¶ Im-cy-¯n-Â kw-i-b-an-Ã. C-¶v tem-I-¯v G-Á-hpw th-K-¯n-Â {]-Nm-cw t\-Sns¡m-­n-cn-¡p-¶ samss_-Â ¹mÁvt^m-am-W-Xv. Cu h-À-jm-h-km-\t¯msS tem-I-¯v B-³t{Um-bn-Uns³-d hn-ln-Xw ap-¸-Xv i-X-am-\-am-bn h-À-²n-¡psa-¶m-Wv \o-co-£-Ww. B-³t{Um-bn-Uv sh-dpsam-cp Hm-]td-Ánw-Kv kn-kvÁw am{X-a-Ã. Hm-]-¬ tkm-gvkv tkm-^vÁvsh-b-À A-Sn-kvYm-\-am-¡n-bp-Å Hm-]-Ánw-Kv kn-kvÁt¯msSm-¸w [m-cm-fw B-]vfnt¡-j-³ tkm-^vÁpsh-b-dp-I-fpw an-Un-Âsh-b-dp-I-fpsa-Ãmw D-Äs¡mണ്ട-­ ]p-Xnsbm-cp samss_-Â kw-hn-[m-\-amsW-¶v A-Xns\ hnti-jn-¸n-¡mw. Zn-h-kw sN-ÃpwtXm-dpw A-Xv Iq-Sp-X-Â P-\-Io-b-am-hp-I-bm-Wv. B-³t{Um-bn-Uv kn-kvÁ-¯n-Â {]-h-À-¯n-¸n-¡m-hp-¶ F-¬-]-Xn-\m-bn-ct¯m-fw B-]vfnt¡-j-³ tkm-^vÁvsh-b-dp-I-Ä Ct¸m-Ä Xs¶ e-`y-am-bn-cn-¡p-¶p. C-Xn-¶m-bn B-³t{Um-bn-Uv am-À-¡-Áv F-¶ kw-hn-[m-\w Kq-Kn-Ä Xs¶-bm-Wv H-cp-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv. B-³t{Um-bn-Un-Â B-À-¡pw tkm-^vÁvsh-b-dp-I-Ä hn-I-kn-¸n-¡m-\m-hpsa-¶-Xv asÁm-cp k-hnti-j-X-bm-Wv. t{]m{Km-an-Â ]-cn-N-b-an-Ãm-¯ km-[m-c-W I-¼yq-«-À hn-Zym-À-Yn-I-Ä-¡pt]m-epw C-Xv ]-co-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. C-Xn-¶m-bn {]tXy-Iw tkm-^vÁvsh-b-À Xs¶ Kq-Kn-Ä A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¨n-«pണ്ട-­v. Kq-Kn-Ä em-_vkn-Â C-Xns³-d ]q-À-® hn-h-cw e-`y-am-Wv.

-I-¼yq-«-À hn-Zym-À-Yn-I-Ä B-³t{Um-bn-Uv B-¹nt¡-j-³ hn-I-kn-¸n-¡p-¶-Xn-Â {i-² sN-ep-¯p-¶-Xv \-¶m-bn-cn-¡psa-¶v tIm-À-¡-d-kn-\v A-`n{]m-b-apണ്ട-­v. H-cp-]s£, k-ao-]-`m-hn-bn-Â C-Xv \sÃm-cp h-cp-am-\ am-À-K-am-bn amÁnsb-Sp-¡m-\pw km-[nt¨-¡mw. C-Xn-\v t{]m{Km-anw-Kn-Â ]-d-b-¯-¡ {]m-ho-Wysam-¶pw thണ്ട-­. Xm-Â-]-cy-hpw D-Â-km-l-hpw am{Xw ssI-ap-X-em-¡ns¡mണ്ട-­v Xs¶ Cu ^o-Â-Un-en-d-§m-\m-hpsa-¶m-Wv A-`n{]m-bw.

t\m-¡n-b H-gn-¨p-Å {]-ap-J samss_-Â I-¼-\n-Isf-Ãmw Ct¸m-Ä B-³t{Um-bn-Uv A-Sn-kvYm-\-am-¡n-bp-Å samss_-Â t^m-Wp-I-Ä hn-]-Wn-bnse-¯n-¡m-\p-Å {]-h-À-¯-\w Xz-cn-Xs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. ssN-\o-kv I-¼-\n-I-fpw hn-e Ip-d-ª B-³t{Um-bn-Uv t^m-Wp-I-fp-am-bn hn-]-Wn-bnse-¯p-¶pണ്ട-­v. A-hn-Sps¯ {]-ap-J samss_-Â I-¼-\n-bm-b "-lzmth' ]p-d-¯n-d-¡p-¶ B-³t{Um-bn-Uv t^m-¬ 4500 cq-] ap-X-Â-¡v e-`y-am-¡m-hp-¶-Xm-Wv. A-Xn-\m-Â Xs¶ km-[m-c-W-¡m-cs³-d ssI-¡p-Ån-epw A-Sp-¯p-Xs¶ B-³t{Um-bn-Uv t^m-¬ F-¯psa-¶ Im-cy-¯n-Â kw-i-b-an-Ã. AtX-k-a-bw \n-§-Ä B-³t{Um-bn-Unte-¡v am-dm-\pt±-in-¡p-¶psh-¦n-Â A-Â-]w hn-e-¡q-Sp-X-emsW-¦n-epw F-¨v.-Sn.-kn Xs¶ hm-§p-I F-¶m-Wv tIm-À-¡-d-kns³-d \n-Àt±-iw. kvam-À-«v t^m-Wp-I-fn-Â A-Xn kvam-À-«m-b t^m-Wp-I-fm-W-h. Kq-Kn-fns³-d kz-´w samss_-em-b "s\-Ivk-kv h-¬' F-¶ sk-Áv hsc F-¨v.-Sn.-km-Wv \n-À-½n-¨psIm-Sp-¯n-cn-¡p-¶sX-¶v {it²-b-am-Wv.

-B-³t{Um-bn-Uns\ A-Sn-¨p X-I-À-¡m-\m-bn t\m-¡n-b ]p-Xn-b N8 tam-U-ep-am-bn cw-Ks¯-¯n-bn-cn-¡p-¶p. F-Ãmw H-¯n-W-§n-b H-c-Xym-[p-\n-I samss_-Â t^msW-¶m-Wv t\m-¡n-b C-Xns\ hnti-jn-¸n-¡p-¶-Xv. C-Xv F{X-am{Xw hn-P-b{]-Z-am-Ipsa-¶v Im-ew sX-fn-bnt¡ണ്ട-­-Xm-Wv. AtX-k-a-bw B-³t{Um-bn-Uv ¹m-Ávt^m-dw e-£y-am-¡n-bp-Å ssh-d-kp-I-fpw cw-Ks¯-¯n-bn-cn-¡p-¶p. ao-Un-b t¹-b-dns³-d th-j-¯n-Â samss_-en-Â I-S-¶ptI-dp-¶ Cu ssh-d-kv \n-§-fpsS samss_-ep-]tbm-Kn-¨v \n-§-f-dn-bmsX F-kv.-Fw.-F-kv ktµ-i-§-f-b-¨p Xp-S-§p-¶psh-¶-Xm-Wv A-]-I-Sw. ssP{X-bm{X Xp-S-§n-btbmsS B-³t{Um-bn-Uns³-d ap-¼n-Â C-¯-cw [m-cm-fw sh-Ãp-hn-fn-I-fpw D-b-À-¶p h-cp-¶pണ്ട-­v. AsX-Ãmw a-dn-I-S-¶psImണ്ട-­v Xs¶ Hm-]-¬tkm-gvkv A-Sn-kvYm-\-am-¡n-bp-Å Cu samss_-Â Hm-]tdÁnw-Kv kn-kvÁw apt¶-dpsa-¶v Xs¶-bm-Wv {]-Xo-£.

===================